ALGEMENE VOORWAARDEN MIRYA AYURVEDA 

À la Fleur (onderdeel Mirya Ayurveda) Fleur Aukema, Bartlehiem 21, 9091 BH Wyns. Vestiging: Suikerlaan 2, 9743 DA Groningen 

Artikel 1 Definities 

1. Mirya Ayurveda, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 69105367 , wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘Fleur’
2. De wederpartij wordt aangeduid als deelnemer.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan a la Fleur zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer content of andere diensten ter beschikking stelt en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Fleur, waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. Fleur heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan deelnemer.
4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Fleur in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
6. Indien Fleur afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen. 

Artikel 3 Klachten 

1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Fleur . Zij streeft ernaar binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. 

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 4 Aansprakelijkheid schade 

1. Fleur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens het volgen van de content, een sessie of bijwonen van een event. 

3. In het geval dat Fleur een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Fleur in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. 

4. Deelnemer vrijwaart Fleur tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen. 

Artikel 5 Geschilbeslechting 

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Fleur is gevestigd.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fleur en betrokken derden 12 maanden. 

Deelname cursus en/of membership 

Artikel 6 Aanbod 

1. Fleur kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus of een membership online wordt aangeschaft, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer. 

Artikel 7 Tarieven en betalingen 

1. Met de aankoop van een cursus of een traject ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele cursus of traject wordt doorlopen dan wel gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
2. Deelnemer verkrijgt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
4. In tegenstelling van hetgeen bepaald in het vorige lid van dit artikel, zal de prijs voor huidige members niet worden verhoogd zo lang zij het traject niet beëindigen.
5. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, een automatische incasso niet geïnd kan worden, een automatische incasso zonder gegronde reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd wanneer een traject niet tijdig of juist is opgezegd, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
7. Indien betaling in termijnen wordt overeengekomen, is Fleur gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat een volgende betaling is voldaan.
8. Indien de deelnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, wordt de toegang tot de content ontzegd. De betalingsverplichting in een dergelijk geval wel bestaan. 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst 

1. Fleur voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. 

2. Doordat enkele diensten van Fleur online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

4. Fleur behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren. 

5. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een cursus en/of membership kunnen van tijd tot tijd wisselen. Fleur is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. 

Artikel 9 Informatieverstrekking 

1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar Fleur 
2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

3. Deelnemer vrijwaart Fleur voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van deelnemer. 

Artikel 10 Intellectueel eigendom 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoud Fleur alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content. 

2. Fleur verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet- sublicentieerbaar en herroepelijk recht om een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
3. Gedeelde content mag niet zonder schriftelijke toestemming van Fleur worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer en/of member mag 
in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Fleur . 

4. Het is deelnemer en/of member tevens niet toegestaan de schriftelijke documentatie behorende bij de cursus of het membership, waaronder werkboeken en bijlagen te gebruiken voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik.
5. Deelnemer is de eerste 12 maanden na het volgen van een cursus of membership niet gerechtigd de inhoud uit een cursus of membership te gebruiken om een eigen cursus te geven. 

6. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Fleuris in een dusdanig geval gerechtigd deelnemer te factureren voor de geleden schade en indien gerechtvaardigd uit te sluiten van deelname.
7. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van Fleur. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

8. Met content die levenslang wordt aangeboden wordt bedoeld zo lang de cursus bestaat, dan wel het platform waarop de content wordt aangeboden. Fleur kan ook in een dusdanig geval niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet volledig doorlopen van de content.
9. De mogelijkheid tot het bekijken van content uit het membership komt te vervallen zodra jouw lidmaatschap wordt stopgezet. 

10. Indien het aanbieden van het membership wordt beëindigd, zal dit uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de einddatum worden gecommuniceerd aan de deelnemers. Het reeds betaalde bedrag zal in een dergelijk geval naar evenredigheid wordt teruggestort. 

Artikel 11 Communicatie 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Deelnemer wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 

2. Tijdens deelname aan een cursus of membership kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Fleur . 

3. Het staat Fleur ten allen tijden vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, als de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
4. Fleur behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet. 

Artikel 12 Inhoud en duur cursus 

1. De cursusduur varieert per cursus en kan naar eigen inzicht en in eigen tempo worden gevolgd, zo lang de content beschikbaar wordt gesteld. 

2. Deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor de content tijdig te doorlopen.
3. Indien nodig zal de inhoud van de cursus regelmatig worden voorzien van een update. 

Artikel 13 Wijziging en annulering 

1. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 

2. Deelname aan een cursus is persoonsgebonden, waardoor er maar één inlogaccount gekoppeld kan worden aan een aankoop. Als aankoper de cursus cadeau wenst te doen, dient dit binnen een dag na aankoop aangegeven te worden.

3. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Fleur de mogelijkheid een cursus te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fleur maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan deelnemer en er zal gezocht worden naar een passende oplossing. 

Artikel 15 Uitvoering en wijziging 

1. Fleur voert trajecten naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. 2. Coaching kent een loopduur zoals overeengekomen. Bij aanschaf van het traject gaat deelnemer ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer deelnemer gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. 

3. Een losse coachingssessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen, tenzij anders besloten in overleg met Fleur .
4. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject.